.

Xem đáp án bài tập có mã số 76

Bài tập

Lúc 9 giờ 45 phút, một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 42,5 km/giờ. Hỏi người đó đến B lúc mấy giờ, biết quảng đường từ A đến B dài 59,5 km?

Đáp án

thời gian người đó đi xe máy đi từ A đến B là

t = s/v = 59.5/42.5 = 1.4 giờ = 1 giờ 24 phút

Người đó đến B lúc

9 giờ 45 phút + 1 giờ 24 phút = 11 giờ 9

.....

Do bài tập này có tính phí nên bạn cần có một tài khoản hỏi bài với khoảng tiền trong tài khoản đủ để xem toàn bộ đáp án.

Chưa có tài khoản đăng ký tại đây

Đã có tài khoản Đăng nhập tại đây