.

Xem đáp án bài tập có mã số 71

Bài tập

Các bóng chứa chất trung gian hóa học được tái tạo như thế nào?

Đáp án

.....

Do bài tập này có tính phí nên bạn cần có một tài khoản hỏi bài với khoảng tiền trong tài khoản đủ để xem toàn bộ đáp án.

Chưa có tài khoản đăng ký tại đây

Đã có tài khoản Đăng nhập tại đây