.

Xem đáp án bài tập có mã số 61

Bài tập

Giải phương trình x2-3x=x(x-3)-2

Đáp án

x2-3x=x(x-3)-2

Đặt .....

Do bài tập này có tính phí nên bạn cần có một tài khoản hỏi bài với khoảng tiền trong tài khoản đủ để xem toàn bộ đáp án.

Chưa có tài khoản đăng ký tại đây

Đã có tài khoản Đăng nhập tại đây