.

Xem đáp án bài tập có mã số 47

Bài tập

Giải phương trình 3x4=x-2

Đáp án

3x+4=x+2.....

Do bài tập này có tính phí nên bạn cần có một tài khoản hỏi bài với khoảng tiền trong tài khoản đủ để xem toàn bộ đáp án.

Chưa có tài khoản đăng ký tại đây

Đã có tài khoản Đăng nhập tại đây